Boscompensatie

Bij de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht compenseren we bomen en bosschages die verdwijnen. Er komt meer bos terug, dan dat er weggaat.

Rijkswaterstaat voert momenteel voorbereidingen uit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. Als deze wegen worden verbreed, verdwijnt ook waardevol groen. Zogeheten 'bos en houtopstanden' compenseren we op verschillende locaties in de omgeving van de Ring Utrecht. Dit doen we zoveel mogelijk binnen het projectgebied.

Waar bestaat boscompensatie uit?

Buiten de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) kappen we 59 ha bos (bomen en bosschages). Dit compenseren we ruim: namelijk door het aanplanten van 64,7 ha. Dit betekent dat er bijna 6 ha meer wordt herbeplant of gecompenseerd dan er wordt gekapt.

Afbeelding van de verhouding bosaantasting (59 ha) en boscompensatie door het project (64,7 ha).

Verschil boscompensatie en natuurcompensatie

Naast boscompensatie zorgen we ook voor natuurcompensatie. Dit betekent dat we aangetaste leefgebieden van planten en dieren uit het Natuurnetwerk Nederland compenseren. We doen dit door bestaande leefgebieden te verbeteren of nieuwe natuur in te richten. We compenseren natuur zo veel mogelijk in gebieden grenzend aan het Natuurnetwerk Nederland. Het totale oppervlak van NNN wordt daarmee groter. 

Waar wordt gecompenseerd?

Bij het ontwerp van de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht hebben we een aantal uitgangspunten gehanteerd:

  • Het kappen van bomen doen we weloverwogen. Het gaat alleen om bomen die voor de wegverbreding of veiligheid moeten worden verwijderd.
  • We planten zo veel mogelijk nieuwe bomen dicht bij de plek waar bomen gekapt zijn.
  • De overige bomen compenseren we zo veel mogelijk in het plangebied, nabij de snelwegen. Op die manier blijven deze wegen zo goed mogelijk in het landschap passen.

Extra compensatie

Buiten de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland kappen we 59 ha bomen en bosschages. Dit compenseren we ruim: namelijk door het aanplanten van 64,7 ha. Dit betekent dat er bijna 6 ha meer wordt herbeplant of gecompenseerd dan er wordt gekapt.

Bekijk het zelf!

Op de digitale projectkaart van de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht kunt u zelf de situatie voor en na het project bekijken. Hierin is ook de invulling van boscompensatie verwerkt. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen