Actualisatie milieueffectrapport

09-04-2020

Voor het nieuwe tracébesluit actualiseren we ook het milieueffectrapport (MER). In de actualisatie zijn de laatste inzichten verwerkt met betrekking tot de bouwmethode bij de verdiepte ligging.

Bouwmethode verdiepte ligging A27

De snelweg A27 ligt bij Utrecht gedeeltelijk onder grondwaterniveau. Als de weg hier in de toekomst wordt verbreed, moet de rijbaan droog blijven, ook tijdens de werkzaamheden. Het hoge grondwaterpeil in een groot deel van Nederland vraagt om inventieve oplossingen bij bouwprojecten. Zo ook bij de aanleg van de A27 bij Utrecht in de jaren 80. Tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd werd de weg verdiept aangelegd, onder het grondwaterniveau. Het noordelijk deel van de verdiepte A27 werd daarom in een betonnen bakconstructie aangelegd. Onder het zuidelijk deel kwam een kunststof folie.

Rijkswaterstaat heeft in 2016 een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de milieugevolgen van het project A27/A12 Ring Utrecht in beeld te brengen. Hierin worden 5 bouwmethoden beschreven voor de verdiepte ligging van de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. De afgelopen jaren is nader onderzoek gedaan naar de mogelijke bouwmethoden.

Voor het nieuwe tracébesluit actualiseren we ook het MER. In de actualisatie van het MER zijn de laatste inzichten verwerkt met betrekking tot de bouwmethode bij de verdiepte ligging. In het MER worden de effecten van de beoogde bouwmethode beschreven waarmee de werkzaamheden op een beheersbare manier kunnen worden uitgevoerd. Dit is een bemalingsvariant met aanvullend een schermwand om de verdiepte ligging. Deze gaat 60 tot 70 meter diep de bodem in, tot aan de waterremmende kleilaag. Het grondwater onder de folie kan dan tijdelijk worden verlaagd middels bemaling. Zo blijft de druk onder de folie in balans als de grond voor de verbreding wordt afgegraven. Meer informatie over de schermwand leest u in de factsheet Bouwmethode verbreding A27.

Advies Commissie m.e.r. op concept-rapport

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de onafhankelijke Commissie m.e.r. een tussentijds advies uitgebracht op het concept-rapport. De Commissie vindt dat het MER de gevolgen van geluid, lucht, bouwverkeer en externe veiligheid op de leefomgeving goed in beeld brengt. Zij adviseert wel om een aantal zaken beter en uitgebreider te beschrijven. Zoals het proces hoe is gekomen van de eerdere 5 bouwmethoden naar de beschreven voorkeursmethode. Verder adviseert de Commissie onder andere om nadere analyses en onderzoek te doen voor de onderwerpen natuur en archeologie.

Het ministerie neemt het advies van de Commissie over. Dit betekent dat we het definitieve MER op de relevante onderwerpen aanvullen, de resultaten van geplande onderzoeken toevoegen en we waar nodig aanvullend onderzoek uitvoeren. De aangepaste actualisatie leggen we opnieuw ter advies voor aan de Commissie m.e.r. in aanloop naar vaststelling van het tracébesluit.

Meer informatie

Bekijk hier het persbericht van de Commissie en haar advies. U vindt alle documenten met betrekking tot het geactualiseerde MER in onze bibliotheek, in map 1. Documenten m.b.t. nieuw Tracébesluit 2020.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen