Meer zicht op randvoorwaarden voor verbreding A27 Ring Utrecht

20-12-2018

In 2018 hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de verbreding van de A27. Onderdeel daarvan was de 'pompproef met grondwaterbemaling'.

Van 2020 tot 2026 past Rijkswaterstaat de A27/A12 Ring Utrecht aan. Tot die tijd onderzoekt Rijkswaterstaat hoe geschikt bepaalde bouwmethodes zijn bij de snelweg A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd, waar de weg verdiept is aangelegd in een folieconstructie en een betonnen bak. Het doel van de onderzoeken is om meer kennis te verkrijgen hoe de snelweg kan worden aangepast, rekening houdend met de diverse belangen in de omgeving.

Onderzoeken naar waterhuishouding en bodemopbouw 

In de onderzoeken is - samen met diverse kennisinstituten, zoals Deltares - goed gekeken naar de waterhuishouding. Dit in verband met de verdiepte ligging van een deel van de A27. Tussen Lunetten en Rijnsweerd ligt de weg onder grondwaterniveau. Een kunststof foliedoek onder de weg voorkomt dat het grondwater omhoog komt.

De toekomstige aannemer moet tijdens de werkzaamheden zorgen dat de weg op een veilige en beheerste manier wordt aangepast. Bijvoorbeeld door, wanneer er zand wordt afgegraven, het grondwater tijdelijk te onttrekken door middel van grondwaterbemaling en zo de druk op de folie in balans te houden.

Met de pompproef is informatie verzameld over de toepassing van grondwaterbemaling. Naast de pompproef heeft Rijkswaterstaat ook onderzoeken uitgevoerd naar de bodemopbouw en -gesteldheid.

Resultaat pompproef grondwaterbemaling

De pompproef en de andere onderzoeken laten zien dat grootschalige grondwaterbemaling en retourbemaling, wanneer het als enige methode wordt ingezet, veel ruimtelijke implicaties en risico’s met zich meebrengt. Bemaling kan wel plaatsvinden, maar dan op een beperktere schaal of in combinatie met andere bouwmethoden. De opgedane inzichten van de onderzoeken worden verwerkt in de contractstukken voor de aanbesteding van het project.

Randvoorwaarden in aanbesteding

Belangrijk uitgangspunt in de aanbesteding is dat de A27 op een veilige en beheerste manier wordt aangepast, zowel voor de weggebruiker, bewoners en bedrijven en de natuur in de omgeving. Rijkswaterstaat schrijft in de aanbesteding geen bouwmethode voor, maar geeft wel randvoorwaarden mee om de risico’s op schade tijdens de uitvoering te minimaliseren.

De marktpartijen dienen een bouwmethode aan te bieden die voldoet aan deze voorwaarden. De randvoorwaarden zijn opgesteld in afstemming met de bestuurlijke partners in de regio.

De verwachting is dat de aanbesteding in 2019 start. De aanbesteding wordt niet gegund voordat er een onherroepelijk besluit ligt na behandeling van de beroepen bij de Raad van State.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen